Phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" ở Hậu Giang:

Xuất hiện ngày càng nhiều "cây sáng kiến"