Phát triển tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL

Lúa gạo - một nguồn tài nguyên thế mạnh của vùng ĐBSCL.
Lúa gạo - một nguồn tài nguyên thế mạnh của vùng ĐBSCL.