LĐLĐ TX.Long Mỹ (Hậu Giang):

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động