Các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng:

Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ