Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Biển sạch thì bám lấy con cá mà sống thôi"