20.000 tỉ đồng chống ngập... nổi trôi theo dòng nước