Quỹ Tấm lòng vàng tiếp tục đến với người dân vùng lũ Phú Yên