Vụ cháy ở cồn Nhất Trí, Nha Trang:

Hỗ trợ gần 180 triệu đồng cho các hộ dân có nhà bị cháy hoàn toàn