Tiếp nhận hơn 200 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện