Tiếp nhận gần 55 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện