LD2107: Gia đình khánh kiệt lo chữa ung thư cho con gái 9 tuổi

Gia đình anh Hoàng Văn Chài bán hết ruộng nương vẫn thiếu tiền chữa ung thư cho con gái 9 tuổi.
Gia đình anh Hoàng Văn Chài bán hết ruộng nương vẫn thiếu tiền chữa ung thư cho con gái 9 tuổi.
Gia đình anh Hoàng Văn Chài bán hết ruộng nương vẫn thiếu tiền chữa ung thư cho con gái 9 tuổi.
Lên top