LD 21038: Người mẹ nghèo ở mé sông 32 năm nuôi con tật nguyền

Căn nhà lá của hai mẹ con cạnh mé sông. Ảnh: BC
Căn nhà lá của hai mẹ con cạnh mé sông. Ảnh: BC
Căn nhà lá của hai mẹ con cạnh mé sông. Ảnh: BC
Lên top