TPHCM: 9 tháng đầu năm 2016 giải quyết BHTN cho 80.334 người