PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020:

Phấn đấu 100% người dân biển đảo có thẻ BHYT