Năm 2016: Hơn 98 tỷ đồng hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn