Hậu Giang: Năm 2016 giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động