Hà Tĩnh: Năm 2017 giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động