Hà Nam: Năm 2017 giải quyết việc làm mới cho hơn 16.000 lao động