Chuyên gia gợi ý phương pháp hiệu quả khi tuyên truyền về vấn đề biển đảo