Chưa khai thác đúng mức tiềm năng kinh tế của gần 3.000 đảo