Bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Đề cao trách nhiệm của toàn dân