Chương trình sữa học đường: Việc tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin báo chí. Ảnh: TV
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin báo chí. Ảnh: TV
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin báo chí. Ảnh: TV
Lên top