Việt Nam cần có chiến lược bảo vệ tài chính nhằm chống trọi với thiên tai