UB Giám sát tài chính quốc gia: Lạm phát cả năm 2016 sẽ ở mức khoảng 4%