Từ 1.9, ông Trần Anh Tuấn điều hành Hội đồng quản trị BIDV