Thúc đẩy thị trường tài chính tiêu dùng: Cần thay đổi nhận thức