NHCSXH tiếp tục tăng tốc, hoàn thành tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo