Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LVI giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới