Lỗ 48.95, từ 8.8.2016 cổ phiếu VIS bị chuyển sang diện cảnh báo