Kỳ hạn gửi tiết kiệm 24 tháng ghi nhận “đỉnh lãi suất”