Khối ngoại nắm giữ 19,95 tỉ USD cổ phiếu, trái phiếu