Khai trương Bảo Việt Mỹ Đình - Công ty thành viên thứ 69 của Bảo hiểm Bảo Việt