Hiệu quả chương trình tín dụng hộ SXKD vùng khó khăn với người dân vùng bãi ngang