Giao dịch không thành công, SHB vẫn trừ 2 triệu của khách hàng