Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 7.500 doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng đầu năm