Cty TNHH Một thành viên 76 - Bộ Quốc phòng hợp tác với OPEC Plastics