Chủ tịch VAMC: Nợ xấu không do một mình hệ thống ngân hàng gây ra!