Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch VAMC Nguyễn Quốc Hùng: Chỉ có khoản nợ tiềm năng mới có thể chuyển thành vốn góp!