Bài cuối: Bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ cho ai?