Agribank nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc