Agribank hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Bình Thuận