11 tháng thu về 450 tỉ đồng thoái vốn ở 5 lĩnh vực nhạy cảm