11 dự án được hỗ trợ đổi mới sáng tạo công nghệ tại Việt Nam