Vừa chào sàn – Mã VRE đã đạt giá trị giao dịch lớn nhất trong lịch sử