VPBank trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tỷ lệ gần 62%