“Ưu đãi phí chuyển tiền mùa du học” dành cho khách hàng cá nhân chuyển tiền du học tại Eximbank