Ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn trung dài hạn chỉ từ 8%/năm tại BIDV