Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp hợp tác cùng BIM Group trong đào tạo nghề

Lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với tập đoàn BIM.
Lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với tập đoàn BIM.