Tín dụng chính sách tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng trao đổi với hộ vay vốn Ksor HPlô về sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay chính sách
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng trao đổi với hộ vay vốn Ksor HPlô về sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay chính sách