Thách thức kiểm soát lạm phát 4%

Tính chung 9 tháng CPI tăng 3,2% so với cuối năm 2017.
Tính chung 9 tháng CPI tăng 3,2% so với cuối năm 2017.